درخواست وام
خیلی عالیه وام میدن م وبدون بهره هستش مادرم برای تعمیرخانه که دیوارهای حمام ودستشویش داره میریزه وام می خوادویک مقدارهم برای هزینه درمان پایش